כמו אברהם אבינו שהתהלך

כמו אברהם אבינו שהתהלך בתמימות לפני השם יתברך, וכשנצטוה על העקידה לא שאל שום שאלות, למרות שהיו לו שאלות קשות לכאורה, ואדרבה מיהר לבצע את מצות ה' והשכים בבוקר וכו'.

למד לשונך לומר איני יודע. זהו עוד עניין של תמימות!

איני יודע ואיני צריך להבין כל מה שקורה איתי ועובר עלי ואין לי שאלות, עלי רק לעשות את רצון ה' ולעשות לו נחת רוח.

לא באתי לעולם לכבודי אלא לכבודו ויעשה בי אבי הרחמן מה שחפץ, כל מה שה' רוצה אני מרוצה!