רבו המלמדו תורה,

רבו המלמדו תורה, יש לכבדו ולאהבו מאוד, שכן מביאו לחיי עולם הבא (ראה בבא מציעא לג.), מלבד כבוד התלמיד חכם שמחויב בו כל אחד מישראל, אף אם אינו רבו. ואמרו חז"ל (שבת כג.) שהאוהב ומכבד תלמידי חכמים – סגולה היא שכן יהיו בניו וחתניו – תלמידי חכמים.

אהבה טובה נוספת היאאהבת אביו ואמו, אשר שותפים הם ביצירתו (קידושין ל:), בגידולו ובחינוכו, וצריכים להיזהר מאוד מלהיות כפויי טובה כלפיהם, ויש לכבדם ולאהוב אותם בכל יכלתו (ראה "ספר החינוך" מצוה לג), ולראותם כמלך ומלכה (כמ"ש ב"ספר חרדים" פי"ב. וכ"ה בהקדמת ת"ז ד"ז ע"ב).

ואף למי שמרגיש כי חסר

ואף למי שמרגיש כי חסר יבואנו, ודאי שיוכל למצוא מזור לנפשו, נקודות טובות אשר שמח בהן אֵי פעם, וישַמח את עצמו בהן גם עכשיו, ויתעורר מתוך כך לאהבת השם יתברך, אשר בהשגחתו חופף על כולם כל היום ומסייע לאשר יחון (ור' בס' "ליקוטי מוהר"ן" ח"א סי' קצה).

פלאי הבריאהוכן מפלאי הבריאה יתעורר האדם לאהבת השם יתברך, בהתבוננו בעומק החכמה הטמונה בהם (כדברי הרמב"ם פ"ב מהל' יסודי התורה) וכגון יצירת הוְלד, הכנת מזון לכל חי,

וגם יחשוב כי כל מילה

וגם יחשוב כי כל מילה בלימוד התורה שכרה רב ועצום, וכן כל מצוה במחשבה דיבור או מעשה – אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללויה, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו.

וכן בחשבנו על הטובות הגשמיות אשר גמלָנו השם יתברך, גומלנו ויגמלנו לעד, ודאי תגדל אהבתנו אליו. וכגון איך שנולדנו בלי מומים, יכולים אנו לדבר כראוי, לראות, ללכת וכו' אשר הרבה חסרים זאת, וכן איך שגדלנו והשגנו הרבה ממשאלות לבנו, ברוך שעשה לנו כל צרכינו.

אהבת השם יתברך

אהבת השם יתברך, תורתו ומצוותיו, עליה אנו מצווים, שנאמר "ואהבת את ה' אלקיך" (דברים ו). והיא יסוד גדול בכל התורה והמצוות ועבודת השם יתברך (ור' בהפירוש על הרמב"ם פ"ב מיסוה"ת).

ובכדי להגיע לידי כך, יש לנו לחשוב על כל הטובה אשר גמלנו השם יתברך, ורצה לזַכות את ישראל, בהנחילו לנו חלק טוב כזה, לעבדו בעולם הזה, ולהיות מנוחלי העולם הבא.

וכן יקפיד כי יהא דיבורו

וכן יקפיד כי יהא דיבורו בעיקר עם אנשים יראי שמים, אשר שֶם שמים שגור ומורגל בפיהם, ויקוים בהם "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" (ישעיהו מא), שעל ידי דיבורי אמונה ביניהם יוכלו יחד להתחזק.

יהי רצון ויזכנו השם יתברך להיות משומרי אמונים, ובגלל אבות יושיע בנים, במהרה בימינו אמן.

והנה "דבר שקר"

והנה "דבר שקר" – יש לפרש גם בעניין הנהגה של שקר (ר' לקמן ע' שקר), ואם כן כך אומר הפסוק: על ידי הנהגת שקר המתבטאת בעוונות ופשעים – תרחק מהקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן. וכן נאמר בספר המידות: "הפשע של האדם מכניס בו כפירה".

נמצא אם כן, כי כל השתדלות האדם להתמלא באמונה תעלה בתוהו אם לבבו אינו מוכן לכך, דהיינו על ידי היותו נקי ועל כל פנים במסע נקיון מלכלוך העוונות. וזהו: "וטהר לבנו לעבדך באמת", על ידי טהרת הלב ונקיונו נוכל לעבוד את השם יתברך באמת ובאמונה.

חברת תמלול לך ולכולם

וכל עבירה באשר

וכל עבירה באשר היא מביאה אטימות זו אלא שיש עבירות המביאות זאת בצורה קשה יותר, הוא שאמר הכתוב (ישעיה  נט) "עוונותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלקיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע".

ונאמר (שמות כג) "מדבר שקר תרחק", והיינו שעל ידי השקר – התוצאה תהיה ריחוק מהשם יתברך, כמו שאמר ר' זושא זי"ע על זה הפסוק.

כלומר שיחזירם מאור

כלומר שיחזירם מאור התורה גם לאמונה, והתורה היא אור גדול המגרש את החושך שהוא הכפירה (כמאחז"ל בב"ר פ"ב סי' ד, על מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בכפירה).

לברוח מן החטאים

והנה מן המפסידים היותר גדולים של האמונה הם החטאים העוונות והפשעים של האדם, כי הם אוטמים בהדרגה את לבו של האדם (יומא לט.), עד כי נאטם הוא לגמרי ואין ביכלתו לקבל אמונה ויראת שמים ובעקבות כך מרגיש הוא ריחוק מן השם יתברך.