אבל הנה ביארו חז"ל

אבל הנה ביארו חז"ל (סוטה שם:) ואמרו, כי מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר – הרי זה מקטני אמנה, ואנשי אמונה כאלה – הם שפסקו מאז החורבן.

וזוהי לכאורה נקודה המראה את דעתם של חז"ל הקדושים בעניין מהי באמת אמונה; מי שאינו דואג על המחר כלל, כגמול עלי אמו, אשר מעולם לא דאג על מזונו ליום המחרת, זהו המאמין האמיתי. ובזה בודאי יודו כולם כי מועטים מאד הם המקיימים זאת, ולפי דברי המשנה אף אינם בנמצא כלל.