אהבת השם יתברך

אהבת השם יתברך, תורתו ומצוותיו, עליה אנו מצווים, שנאמר "ואהבת את ה' אלקיך" (דברים ו). והיא יסוד גדול בכל התורה והמצוות ועבודת השם יתברך (ור' בהפירוש על הרמב"ם פ"ב מיסוה"ת).

ובכדי להגיע לידי כך, יש לנו לחשוב על כל הטובה אשר גמלנו השם יתברך, ורצה לזַכות את ישראל, בהנחילו לנו חלק טוב כזה, לעבדו בעולם הזה, ולהיות מנוחלי העולם הבא.