אלא יש לו לאדם להסתכל

אלא יש לו לאדם להסתכל רק על אשתו, ולחשוב רק על אשתו, ולשבח רק את אשתו, ולהסתכל תמיד על הנקודות הטובות שבה, על היתרונות. וכל סטיה קלה מכך מביאה אחריה אסונות, רחמנא ליצלן.

והנה על אבותינו במדבר נאמר "וירא את ישראל שוכן לשבטיו" (במדבר כד), ופירש רש"י, שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ אחד לאוהל חבירו. ע"כ.