הודו לה' קראו בשמו

הודו לה' קראו בשמו, שימו כבוד תהלתו! טוב להודות לה', אשר שם חלקנו מיושבי בית המדרש ומהמשתדלים בזיכוי הרבים, ללמד תורה ולקרב לבבות אליו יתברך, מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי.

יהי רצון מלפני המלך העליון שיזכנו לעשות המירב והמיטב בזיכוי הרבים למען שמו באהבה, ויצילנו משגיאות ומתקלות ומתורתו יראנו נפלאות ויקרב לנו קץ הפלאות במהרה בימינו אמן.