ואילו באשתו הציווי הוא

ואילו באשתו הציווי הוא לאהוב אותה לא כמו שהיה רוצה שיאהבוהו אחרים אלא כמו שאוהב את גופו ממש, כי היא עצם מעצמיו ובשר מבשרו, וכתיב "מבשרך לא תתעלם".

והעיקר הגדול שעל ידו יוכל לאהוב אשתו כראוי וכרצון השם יתברך, הוא – לא לפזול לשדות זרים! כי זה הגורם הראשון לחוסר שלום בית, הנובע מחוסר אהבה כראוי, כאשר מסתכל הבעל בנשים אחרות וביחסן לבעליהן ומשוֶה אליהן את אשתו וחושב לעצמו כי אשתו לעומתן איננה מתנהגת כראוי או שלא נראית מספיק טוב בשבילו, רחמנא ליצלן מהאי דעתא.