ואילו בעל הבטחון

ואילו בעל הבטחון המושלם אינו דואג אפילו למחר, כך אמרו חז"ל (סוטה מח:) "כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנה".

ואף אם מלא האדם בעברות מכף רגל ועד ראש, יהיה אלוקיו עמו כאשר לא יסיר בטחונו ממנו. וכן מובא במדרש (ילקוט תהילים סוף סימן תשיט) "אפילו רשע ובוטח בה' – חסד יסובבנו".