ואין למעט בערכן של מצוות

ואין למעט בערכן של מצוות אחרות חלילה, אלא שבזו, באמונה, צריכים להתחזק ביותר, מחמת שהיא יסוד הכל כנ"ל (וכן כתב הרמב"ם בתחילת הל' יסוה"ת). ולכן בַּאמונה מנסה היצר הרע לפגוע יותר מאשר בשאר דברים. ודבר ידוע הוא כי בעניין האמונה, הדור המאוחר יותר – לו נסיונות וקשיים בזה יותר.

ואשר על כן, צריכים להתגבר ברוב עוז ותעצומות להתחזק ולחזק אחרים באמונה וכמו שאמרו חז"ל (תמיד כח.) "איזו היא דרך ישרה שיָבור לו האדם – יחזיק באמונה יתֵרה".