ואין עניין הבטחון

ואין עניין הבטחון סותר את עניין ההשתדלות, כי יש לבטוח שעל ידי ההשתדלות – יעזור השם יתברך ויצליחו בעסקיו וענייניו, ומה שיהיה – הכל לטובה.

ויחשוב שהפרנסה והבריאות וכל העניינים הם כמו השולח כרטיס הגרלה, שבוודאי אינו בטוח בזכייתו, אך יודע שלאחר שעשה השתדלות, מעתה הכל בידי שמים.