ואמר הבעש"ט זי"ע "מי

ואמר הבעש"ט זי"ע "מי שאוהב את האב – אוהב את בניו". שהאוהב את הקדוש ברוך הוא באמת, וחי בהכרה שבני ישראל כולם הם בניו, ממילא יאהב את כולם.

חוץ ממי שהוציאו דוד המלך מהכלל, שנאמר "הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים" וכו', שכבר אינם בכלל "רעך" (וראה ביאור הלכה סי' א ד"ה ולא יתבייש).