ואף למי שמרגיש כי חסר

ואף למי שמרגיש כי חסר יבואנו, ודאי שיוכל למצוא מזור לנפשו, נקודות טובות אשר שמח בהן אֵי פעם, וישַמח את עצמו בהן גם עכשיו, ויתעורר מתוך כך לאהבת השם יתברך, אשר בהשגחתו חופף על כולם כל היום ומסייע לאשר יחון (ור' בס' "ליקוטי מוהר"ן" ח"א סי' קצה).

פלאי הבריאהוכן מפלאי הבריאה יתעורר האדם לאהבת השם יתברך, בהתבוננו בעומק החכמה הטמונה בהם (כדברי הרמב"ם פ"ב מהל' יסודי התורה) וכגון יצירת הוְלד, הכנת מזון לכל חי,