ובגמרא (ברכות סג.

ובגמרא (ברכות סג. לגי' הע"י) נאמר, דרש בר קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה – "בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך", אמר רבא אפילו לדבר עבירה, פירוש, אפילו בשעה שנופל אתה בדבר עבירה דע את הקדוש ברוך הוא, והוא יושיעך ויישר ארחותיך.

ואמר רב פפא כי זהו שרגילים אנשים לומר שאפילו גנב הנמצא במחתרת קורא לה' ומבקש עזרתו. ע"כ. ומבהילים הדברים. צא ולמד עד כמה גדול כוחו של בטחון. לכן כל אדם באשר הוא שם – ישים בה' מבטחו. ברם, ברור הדבר כי השגחת ה' על יראיו להיטיב להם גדולה בהרבה מאשר על שאינם כן.