ובלבד שיהא זה חבר כשר

ובלבד שיהא זה חבר כשר וירא שמים, שאם לא כן – ההעדר טוב ממציאות הרע, ובזה נאמר "הרחק משכן רע" (אבות א) כי "הרבה שכנים רעים עושים" (סוטה ז. ור' "פלא יועץ" ערך חברותא).

אהבת בניו ובנותיו אין צריך לומר, כי טבעו של כל הורֶה לאהוב אותם. אך יש להזכיר את ההפך, שלא להיסחף ולהשתעשע עמהם יתר על המידה מרב אהבתם, עד שיבֹא לביטול תורה וקיצור בעבודת השם יתברך, וכך אמרו חז"ל (אבות ג) "שיחת הילדים מוציאה את האדם מן העולם" (ועיין ערובין כב.).