וגם יחשוב כי כל מילה

וגם יחשוב כי כל מילה בלימוד התורה שכרה רב ועצום, וכן כל מצוה במחשבה דיבור או מעשה – אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללויה, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו.

וכן בחשבנו על הטובות הגשמיות אשר גמלָנו השם יתברך, גומלנו ויגמלנו לעד, ודאי תגדל אהבתנו אליו. וכגון איך שנולדנו בלי מומים, יכולים אנו לדבר כראוי, לראות, ללכת וכו' אשר הרבה חסרים זאת, וכן איך שגדלנו והשגנו הרבה ממשאלות לבנו, ברוך שעשה לנו כל צרכינו.