ודבר זה רמוז אמנם

ודבר זה רמוז אמנם בפסוק "בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורְעה אמונה" (תהלים לז), שתהיה מעורב בעסקי הארץ, ובכל זאת רְעה אמונה וביטחון.

ובאמת אמרו, כי כל אחד כפי עניָינו, יש אשר בטחונו וצדקתו גדולים כל כך עד שאינו זקוק להשתדלות כלל (ור' בערך פרנסה). אמנם בדרך כלל צריכים השתדלות, אך הכל במדה הראויה (עיין ברכות לה: וראה לקמן ערך פרנסה). "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו".