והנה "דבר שקר"

והנה "דבר שקר" – יש לפרש גם בעניין הנהגה של שקר (ר' לקמן ע' שקר), ואם כן כך אומר הפסוק: על ידי הנהגת שקר המתבטאת בעוונות ופשעים – תרחק מהקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן. וכן נאמר בספר המידות: "הפשע של האדם מכניס בו כפירה".

נמצא אם כן, כי כל השתדלות האדם להתמלא באמונה תעלה בתוהו אם לבבו אינו מוכן לכך, דהיינו על ידי היותו נקי ועל כל פנים במסע נקיון מלכלוך העוונות. וזהו: "וטהר לבנו לעבדך באמת", על ידי טהרת הלב ונקיונו נוכל לעבוד את השם יתברך באמת ובאמונה.