והנה לימדונו בזה החכמים

והנה לימדונו בזה החכמים יסוד גדול והוא כי בכך מובדלים אנו מן הגוים, בצניעות שבתוכנו, הגברים נפגשים בינם לבין עצמם בבתי כנסת וסעודות מצוה, והנשים כמו כן בינן לבין עצמן, ולא בערבוביא גברים ונשים יחד ה' ירחם, כך היא הצורה הראויה לעם ישראל הקדושים, מה שלא מצוי כן בגוים, ודוקא ישראל שוכן לשבטיו ולא הגוים.

וכיום, יש שלא רק שמסתכלים אחד לאוהל חבירו, אלא נכנסים ממש אחד לאוהל חבירו, ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם.