והנה מכלל הבטחון

והנה מכלל הבטחון הוא שלא יסמוך על שכלו בשום עניין, אלא על השם יתברך בלבד, שיתקנהו בעצה טובה ונכונה מלפניו ואילו מחשבותיו שלו עצמו – יֵדע ויאמין אשר הבל המה, כי "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום" (משלי יט) ושם נאמר "לב אדם יחשב דרכו וה' יכין צעדו" (משלי טז).

וגם עניין זה יתן בלבו שלוה על כי מאמין הוא אשר אין עוד מלבדו עוזר ומושיע ומגן, ומחשבות האדם ותחבולותיו אינן ברות תועלת כלל, ואין לו לאדם אלא לכוין כל מעשיו לשם שמים, ומכאן ואילך – הוא יושיענו!