וזהו "עלי תולע" – על ידי

וזהו "עלי תולע" – על ידי מידת התולעת שכל כוחה בפה, וכאשר ידועה דרשת חז"ל (תנחומא בשלח ט) על הפסוק "אל תיראי תולעת יעקב" (ועיין בזוהר תרומה דקל"ט ע"א), על ידי זה יזכה לאמונה.

אמונה בפיו של אדם

וירבה בדיבורי אמונה בכל עת שיוכל, שכן מובא ("ספר המידות" אמונה י): "אמונה תלויה בפיו של אדם". ומקרא מסייעו: "האמנתי כי אדבר" (תהילים קטז), "אודיע אמונתך בפי" (תהילים פט. ועיין בלקוטי מוהר"ן ח"א סי' כח אות ב).