ויש מפרשים כי זוהי דרגה

ויש מפרשים כי זוהי דרגה גבוהה יותר, שכן ר' עקיבא אמר שהרעה תביא טובה, כאשר אירע לו בעצמו במעשה הידוע עם החמור הנר והתרנגול (ברכות שם), ואילו רבו אמר כי הרעה – היא בעצמה טובה, ואין הפרש בין רעה לטובה כי הכל רק טוב מאתו יתברך.

ומדבריהם למדנו כי בכדי להתחזק בבטחון, יש לזכור כי אין רע משמים, אלא או טוב או מוטב, או שזהו טוב כרגע, או שמוטב שכך יהיה מאשר אחרת, וזה יתגלה אחר כך, לפעמים כבר בעולם הזה ולפעמים רק בעולם הבא. כי הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד – הוא "א-ל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא" (דברים לב).