ויתר על כן מובא בספר "חזון עובדיה"

ויתר על כן מובא בספר "חזון עובדיה" (ח"ב עמ' רט) בשם ה"חתם סופר" וזו לשונו: "כל החקירות ביסודות האמונה בחזקת סכנה הן, מקוצר המשיג ומעומק המושג, ובנקל יוכל האדם ליפול ברשת הטעות" (ועיין בלקוטי מוהר"ן ח"ב סי' יב).

הרי שאדרבה, החוקר בזה עלול להפסיד אמונתו, משום שכאשר בנויה אמונתו על השכל בלבד, אם תבוא קושיא מצד השכל – תֹאבַד אמונתו חס ושלום.