וכאשר אירע לרבים מבני עמנו

וכאשר אירע לרבים מבני עמנו "המשכילים", שבמשך זמן "השכלתם" באמונה, החליפו כליל דתם, ה' הטוב יכפר בעד (וע' בספר "משנת חכמים" למהר"ם חאגיז סי' תצה).

אמונה ברורה מביאה ליראה ואהבה

וצריכה האמונה להיות כל כך ברורה, עד שלא יעלה בלבו בה שום ספק, וזו מדת ישראל קדושים, ובעלי הנשמה הטהורה (עיין שיחות הר"ן סי' לב), ומתוך כך יבוא האדם לאהבת השם יתברך ויראתו (כעין מה שכתב הרמב"ם בהל' יסודי התורה פ"ד הי"ב).