חברת תמלול לך ולכולם

וכל עבירה באשר

וכל עבירה באשר היא מביאה אטימות זו אלא שיש עבירות המביאות זאת בצורה קשה יותר, הוא שאמר הכתוב (ישעיה  נט) "עוונותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלקיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע".

ונאמר (שמות כג) "מדבר שקר תרחק", והיינו שעל ידי השקר – התוצאה תהיה ריחוק מהשם יתברך, כמו שאמר ר' זושא זי"ע על זה הפסוק.