וכן בברכות – ישתדל מאוד

וכן בברכות – ישתדל מאוד לכוין בהן, שכן זו לשון הרמב"ם (הלכות ברכות פ"א ה"ג): "ברכות רבות תקנו חכמים דרך שבח והודיה, ודרך בקשה, כדי לזכור את הבורא תמיד". ועל עניין זה בעצמו, דהיינו חיזוק באמונה, יתפלל לפניו יתברך, שיעזרהו להתחזק באמונה.

ויש לפרש בזה בס"ד מקרא שכתוב "האמונים עלי תולע" (איכה ד), שהרוצה להתחזק באמונה, בחינת "האמונים", העיקר הוא בריבוי תפילות ותחינות בכוונה, שכן כוחן של ישראל הוא בפה, כתולעת זו שכוחה בפה.