וכן יחשוב על תכלית המצוה ומטרתה

וכן יחשוב על תכלית המצוה ומטרתה (כאשר היא ידועה לנו), כגון בציצית – לזכור את כל מצוות ה' על מנת לעשותן (שולחן ערוך סי' ח ס"ח) ובתפילין – לזכור יציאת מצרים, לייחד שמו יתברך, לזכור חסדיו יתברך עמנו תמיד וכו' (שולחן ערוך סי' כה ס"ה). וכן על זו הדרך.

עיקר האמונה – בתמימות

והנה האמונה הקדושה אמורה שלא להתבסס על השכל וההגיון, אלא על רגש פנימי עמוק, הנובע מאשר אבותינו ספרו לנו שקבלו מאבותיהם והם מאבותיהם וכו' עד מעמד הר סיני, בו ראו כולם בעיניהם את גילוי אלוקותו יתברך.