וכן ירבה בלימוד התורה

וכן ירבה בלימוד התורה ככל יכלתו, כמובא ("ספר המידות" אמונה יא): "על ידי הלימוד נשברים כל הכפירות", ועוד מובא (שם אמונה טז): "על ידי תורה בא לאמונה".

וכן אמרו במדרש (פתיחתא דאיכה רבתי סי' ב) כי בזמן שעזבו בני ישראל את השם יתברך ותורתו, אמר השם יתברך, אף שאותי עזבו, העיקר שאת תורתי ישמרו, שהמאור שבה מחזירם למוטב. ע"כ.