וכן מובא בספר שיחות הר"ן

וכן מובא בספר שיחות הר"ן (סי' לג) וזו לשונו: "עיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל, רק בפשיטות גמורה, כמו שהנשים והמון העם הכשרים מאמינים".

אמונה מעל השכל

וזאת משום שדבר המובן בשכל, אינו נקרא "אמונה" אלא "ידיעה", ולכן ב"ספר המידות" (אמונה א) נאמר כי צריך להאמין בהשם יתברך בדרך אמונה ולא בדרך מופת. ועוד נאמר שם (שם כ) כי כאשר בתחילה מאמין בפשיטות, יבא אחר כך לדעת את השם יתברך בשכלו, שזוהי מעלה גדולה מאוד כמובן.