וכן נאמר ב"ספר המידות"

וכן נאמר ב"ספר המידות" (בטחון ג): בטחון בא על ידי יראת שמים. ע"כ. וכן ב"תלמידי רבינו יונה" (ברכות ב: ד"ה איזהו) נאמר, כי הבטחון הוא עיקר היראה והאמונה. ע"כ. הרי שלא רק שהבטחון נובע מיראה כנ"ל, אלא שהוא גם עיקרה.

ועניינו של הבטחון הוא שיהא לב הבוטח שקט ושליו על שיש לו על מי לסמוך ולהשען, ומה שיהא נעשה עמו – הכל לטובה, וכאשר הסביר ה"חזון איש" בספרו "אמונה ובטחון" (פ"ב), כי אין כוונת הבטחון שיבטח האדם שאת אשר יחפוץ – יעשה ה'.