ולהשגת הבטחון,

ולהשגת הבטחון, ראשית צריכים אמונה חזקה בהשם יתברך, וכאשר מובא בספר "פתגמי חסידים" (עמ' 34) בשם ר' אהרון מסטרוסילה: "האמונה והבטחון ירדו כרוכים, המאמין – בוטח ושאינו בוטח – אינו מאמין". וכן נאמר ב"ספר המידות" (אמונה לב): על ידי אמונה יכול לבא לבטחון.

ועוד צריכים לחזור הרבה בפה ובמחשבה על מה שאמר ר' עקיבא (ברכות ס: ונפסק בשו"ע או"ח סי' רל) "כל דעביד רחמנא לטב עביד" (כל שעושה הקדוש ברוך הוא – לטובה עושה). ורבו של ר' עקיבא – נחום איש גמזו (ע' חגיגה יב.) אמר על כל מה שאירע לו, בין לטוב בין להיפך – "גם זו לטובה" (תענית כא.).