ולהשיג מידה זו,

ולהשיג מידה זו, טוב לחשוב כי כולנו שותפים לגורלנו ולמצבנו – הגשמי והרוחני, כאיש אחד בלב אחד, שכולנו בנים להשם יתברך.

וכשם שכאשר תַכֶּה יד אחת את רעותה בטעות, לא יכה האדם בחזרה את היד המכה כי בשרו היא, כן יהודי לא ירע לחברו, כי בשלו הוא פוגע (ירושלמי נדרים פ"ט ה"ד).