ומובא בשם ה"בעל שם טוב"

ומובא בשם ה"בעל שם טוב" ("פתגמי חסידים" עמ' 31) כי "אמונה – יסוד כל דבר", וכעין זה מובא בגמרא (מכות כד.) שחבקוק הנביא הזהיר את עם ישראל על האמונה, ואמר להם כי בעיקר בעניין זה צריכים להתחזק, שנאמר "וצדיק באמונתו יחיה" (חבקוק ב).

וממילא מובן כי עיקר מה שצריכים להחזיק ולהתאמץ בו בדורות שמחבקוק ואילך – שבוודאי פחותים הם מדורו של חבקוק – הוא האמונה, וכל שכן בדורנו אנו, בו נתונים אנו בהסתר פנים גדול, הסתר בתוך הסתר.