ועצה לחיזוק בזה, לכוין יותר

ועצה לחיזוק בזה, לכוין יותר בתפילות, שדבר זה מקשר יותר את האדם אל הקדוש ברוך הוא, ומגביר בו את האמונה.

וכמובא בספר "דרך ה'" להרמח"ל (ח"ד פ"ה) וזו לשונו: "כפי מה שירבה (האדם) להסתבך (להיות שקוע) בענייני העולם, כך מתרחק מן האור העליון, הקדוש ברוך הוא, ומתחשך יותר (נעשה כעומד בחושך).