ור' נחמן מברסלב אמר

ור' נחמן מברסלב אמר ("שיחות הר"ן" סי' נט) כי יותר מסוגל לבנים – על מנת שיהיו גידולי הקודש למודי ה' – הוא לבלי להתעסק עמם (יתר על המידה, וראה בצוואת הרב "יסוד ושורש העבודה" סי' מג).

וכן מצוה לאהוב כל אחד מישראל, שנאמר "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט) ואמר רבי עקיבא (הביאו רש"י שם) "זה כלל גדול בתורה". וכן אמרו חז"ל (שבת לא.) מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך.