כלומר שיחזירם מאור

כלומר שיחזירם מאור התורה גם לאמונה, והתורה היא אור גדול המגרש את החושך שהוא הכפירה (כמאחז"ל בב"ר פ"ב סי' ד, על מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בכפירה).

לברוח מן החטאים

והנה מן המפסידים היותר גדולים של האמונה הם החטאים העוונות והפשעים של האדם, כי הם אוטמים בהדרגה את לבו של האדם (יומא לט.), עד כי נאטם הוא לגמרי ואין ביכלתו לקבל אמונה ויראת שמים ובעקבות כך מרגיש הוא ריחוק מן השם יתברך.