כמו כן כשהולך לעבודה

כמו כן כשהולך לעבודה או לרופא יאמין שהשתדלות זו אינה מועילה בכחות עצמה מאומה ואין לבטוח בה, אלא שהיא נצרכת בשביל קבלת הישועה מאת ה'.

הא למה זה דומה לעני שפשט ידו לקבל מהעשיר, שבודאי שוטה יהיה אם יחשוב שפשיטת ידו היא שהושיעתו, שהרי הכל היה תלוי ברצונו של העשיר לתת לו!