נאמר בספר תהילים (פרק קיט):

נאמר בספר תהילים (פרק קיט): "כל מצוותיך אמונה", כלומר שעיקר כל המצוות הוא לעשותן מתוך אמונה, ועל מנת להגיע לאמונה. וכן מובא ב"מסילת ישרים" (פ"א) כי עיקר המצוות הוא שנזכה על ידי קיומן להיות דבקים בהקדוש ברוך הוא. ע"כ.

ודבר זה יוכל להתקיים על ידי שלפני שיעשה המצוה, יחשוב  שעושה אותה על מנת לעשות נחת רוח למי שציוה לעשותה.