רבו המלמדו תורה,

רבו המלמדו תורה, יש לכבדו ולאהבו מאוד, שכן מביאו לחיי עולם הבא (ראה בבא מציעא לג.), מלבד כבוד התלמיד חכם שמחויב בו כל אחד מישראל, אף אם אינו רבו. ואמרו חז"ל (שבת כג.) שהאוהב ומכבד תלמידי חכמים – סגולה היא שכן יהיו בניו וחתניו – תלמידי חכמים.

אהבה טובה נוספת היאאהבת אביו ואמו, אשר שותפים הם ביצירתו (קידושין ל:), בגידולו ובחינוכו, וצריכים להיזהר מאוד מלהיות כפויי טובה כלפיהם, ויש לכבדם ולאהוב אותם בכל יכלתו (ראה "ספר החינוך" מצוה לג), ולראותם כמלך ומלכה (כמ"ש ב"ספר חרדים" פי"ב. וכ"ה בהקדמת ת"ז ד"ז ע"ב).