רבינו אמר שהמפריש

רבינו אמר שהמפריש חומש לצדקה ולא רק מעשר מקיים בכך "ואהבת את ה'… בכל מאודך"!

הכועס, כל מיני גיהנם שולטין בו. הוא מועד כעת לכל עבירה, וטומאה גדולה שורה עליו.

ידוע מהזוהר הקדוש שאסור להסתכל בפני הכועס כי הוא כצלם עבודה זרה ורוח הטומאה חופפת עליו. רחמנא ליצלן.

התמימות היא עשיה בלי להבין, קיום מצוות בלי להבין, ואפילו מעשים שלכאורה אין בהם שכל אבל הם לכבודו יתברך.